آرتابیم

شبیه سازی تهویه مطبوع سینما

شبیه سازی CFD عملکرد سیستم تهویه مطبوع سینما

 

 

 

[مشخصات و پارامتر های طراحی]

* مساحت سالن: 300m2
* تعداد افراد: 200 نفر
* میزان هوای رفت: 7000cfm
* میزان هوای برگشت: 5400cfm
* میزان حرارت متابولیک بدن: 1met معادل 58W/m2

 

 

 

 

با استفاده از نرم افزار ANSYS Fluent
 


 

 

 

 

تعریف مدل سه بعدی از فیزیک مسئله
 

 

 

 

کانتور سرعت جريان در مقطع طولي

 

 

 

كانتور گراديان دما در مقطع طولي

 

كانتور سرعت جريان در مقطع عرضي

 

كانتور گراديان دما در مقطع عرضي

 

گراديان سرعت جريان در نما پلان

 

كانتور گراديان دما در نما پلان

 

کانتور سرعت جریان در نما ایزو

 

کانتور گرادیان دما در نما ایزو

 

 

نحوه توزيع هوا در نما سه بعدي

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات