آرتابیم

منابع آموزشي - CFD

 

- آموزش تصویری نرم افزار Autodesk CFD
- شبیه سازی CFD سیستم تهویه مطبوع و بررسی شرایط آسایش افراد
- تهیه شده توسط گروه آرتا

 

 

 

PART - I

 

 

PART - II

 

 

PART - III

 

 

 

 

 

ANSYS FLUENT Getting Started Guide

 

 

 

ANSYS FLUENT Tutorial Guide

 

 

 

ANSYS Meshing Users Guide

 

 

 

FLUENT in Workbench User's Guide

 

 

 

CFX-Solver Modeling Guide - Ansys

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات