آرتابیم

شبیه سازی تاثیر تابش خورشید و انتقال حرارت طبیعی بر روی ساختمان های بلند

شبیه سازی تاثیر تابش خورشید و انتقال حرارت طبیعی بر روی ساختمان های بلند

 

 

 

 

[پارامترهای طراحی]

* مشخصات سایت: تهران، ایران

* موقعیت خورشید: Latitude 35.7, Longitude -51.4, 01 Oct. 2019 @ 13:00

* دمای محیط: 30 درجه سانتی گراد

* دمای زمین: 20 درجه سانتی گراد

* روش های شبیه سازی: Boussinesq & Solar load

 

 

 

به کمک نرم افزار قدرتمند ANSYS  FLUENT

 

 

 

 

تعریف محدوده حل

 

 

 

 

موقعیت خورشید در زمان و محل مد نظر

 

 

 

 

تعریف مدل سه بعدی از فیزیک مسئله

 

 

 

 

شبکه بندی دامنه حل

 

 

 

 

میزان Heat Flux جداره خارجی تحت تاثیر تابش خورشید

 

 

 

 

میزان دمای جداره خارجی تحت تاثیر تابش خورشید

 

 

 

 

میزان دمای جداره خارجی تحت تاثیر تابش خورشید (در چهار جهت اصلی)

 

 

 

 

نحوه انتقال حرارت تحت تاثیر جابه جایی طبیعی هوا

 

 

 

 

نحوه گسترش سایه اجسام در محدوده سایت

 

 

 

 

* جهت دانلود توضیحات و نتایج تکمیلی، از لینک زیر استفاده کنید:

http://artabim.com//dl/CFD/Solar/Natural convection and radiation heat effect on building.pdf

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات