آرتابیم

شبیه سازی جریان هوا و انتقال حرارت تجهیزات در دیتا سنتر

 

شبیه سازی جریان هوا و انتقال حرارت تجهیزات در دیتا سنتر

 

 

دیتا سنتر

 

 

 

 

 

با استفاده از نرم افزار قدرتمند Autodesk CFD

 

 

 

تعریف مدل سه بعدی از فیزیک مسئله

 

 

شبکه بندی فضا حل

 

کانتور گرادیان دما در مقطع عرضی

کانتور سرعت در مقطع عرضی

بردار های سرعت در مقطع عرضی 

 

کانتور دما در نما پلان

کانتور سرعت در نما پلان

بردارهای سرعت در نما پلان

 کانتور دما در مقطع طولی

 کانتور سرعت در مقطع طولی

بردار های سرعت در مقطع طولی 

 گرادیان دما در نما سه بعدی

 

 

 

 

 

تصاویر
ویدئو ها
تصاویر 360
مطالب مشابه
نظرات