آرتابیم

ارائه شاپ کارگاهی تاسیسات

* ارائه شاپ کارگاهی نقشه های تاسیساتی

-  پایان دوباره کاری

- متره و برآورد دقیق نرم افزاری

- پیشنهاد راه کارهای اجرایی

- ارائه پلان ساپورت گذاری به صورت دقیق

- مشخص شدن محدویت های اجرا قبل از کار

- مدلینگ کامل رایزرها طبق ابعاد واقعی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مشابه
نظرات