آرتابیم

کلش گیری محدود

بیشتر مواقع به دلیل حجم زیاد تاسیسات، کلش گیری با زمان زیادی انجام می گردد. درصورتیکه اگر ما محدوده مشخصی از پروژه را کلش گیری کنیم به مراتب زمان کمتری را هدر خواهیم داد و کلش گیری و یافتن المان ها راحت تر صورت می گیرد.

در این مثال ما قصد داریم قسمت مشخصی از پروژه را کلش گیری نماییم.

1- مانند تصویر زیر قسمتی از پروژه را های لایت کرده (با موس المان هارا انتخاب کرده) و از پنجره modify ایکون selection box را انتخاب می نماییم. دقت نمایید تا در نمای سه بعدی نیز المان ها های لایت باشند. درغیر اینصورت با موس المان ها را انتخاب نمایید.

2- از پنجره colobrate ، interface check را انتخاب کرده و run interface check را کلیک می نماییم.

3-قسمت های لایت، که در تصویر زیر مشخص شده است را در حالتcurrent selection  قرار داده و ایتم های مورد نظر را کلش گیری می نماییم.

ترجیها تمامی المان ها را با یکدیگیر کلش گیری ننمایید. اگر المان ها تک به تک کلش گیری شوند خطای انسانی کاهش پیدا می کند

مطالب مشابه
نظرات