خدمات
ارائه خدمات فنی و مهندسی صنعت ساختمان و نیروگاهی در حوزه های طراحی، مدلسازی سه بعدی، شبیه سازی CFD و اجرا