طراحی cfd
نمونه پروژه های انجام شده صنعت ساختمان و نیروگاهی در حوزه های طراحی، مدلسازی سه بعدی، شبیه سازی CFD و اجرا