img
شبیه سازی سناریو حریق و کنترل دود در سالن سینما
تعریف حریق در سالن و نحوه تخلیه دود از طریق سیستم اگزاست
تاریخ انتشار : 12 فروردین 1401

شبیه سازی سناریو حریق و کنترل دود در سالن سینما

 

 

 

پارامترهای شبیه سازی

 

تعریف مسئله

 

مشخصات حریق

 

 

  انیمیشن توزیع لایه دود در سالن

 

 

 انیمیشن توزیع گرادیان دما در سالن

 

 

انیمیشن توزیع شعاع دید در سالن

 

 

انیمیشن توزیع سرعت هوا در سالن

 

 

 

کانتور توزیع لایه دود - ۱

 

کانتور توزیع لایه دود - 2

 

کانتور توزیع لایه دود - 3

 

کانتور توزیع لایه دود - 4

 

کانتور گرادیان دما - ۱

 

کانتور گرادیان دما - 2

 

کانتور گرادیان دما - 3

 

کانتور گرادیان دما - 4

 

کانتور شعاع دید - ۱

 

کانتور شعاع دید - 2

 

کانتور شعاع دید - 3

 

کانتور شعاع دید - 4

 

کانتور توزیع سرعت - ۱

 

کانتور توزیع سرعت - 2

 

کانتور توزیع سرعت - 3

 

کانتور توزیع سرعت - 4